No Image

ความสมดุล ป.6

13 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

ความสมดุล คือ ความเท่ากันของสิ่งต่าง ๆ การวาดภาพต้องคำนึงถึงความสมดุลเพื่อให้ภาพมีความสวยงาม

อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่องานทัศนศิลป์

7 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

อิทธิพลทางวัฒนธรรมกับการสร้างงานทัศนศิลปะ มีความเกี่ยวข้องกันโดยผลงานต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันล้วนแต่มีการนําเรื่องของศิลปะต่างๆ ผสมผสานในชิ้นงานให้ผลงานเหล่านั้น มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละทัองถิ่น วัฒนธรรมกับงานทัศนศิลป์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้ [ อ่านต่อ ]

อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์

6 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

แต่ละศาสนามีการสร้างงานทัศนศิลป์ที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร จิตรกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะเน้นไปที่ภาพเรื่องราวพุทธประวัติเพื่อเป็นการใช้ภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวัติแทนตัวอักษร ภาพที่เห็นมักอ่อนช้อย งดงาม จิตรกรรมในศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่เป็นภาพเรื่องราวของพระเยซู เนื่องจากต้องการบอกเล่าเรื่องราวของพ [ อ่านต่อ ]

งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม

5 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

วิจิตรตระการตา หมายถึง งามน่าตื่นตา เช่น เรือที่ใช้ในขบวนเรือพยุหยาตรา มีการประดับตกแต่งให้สวยงามวิจิตรตระการตา เป็นต้น ในปัจจุบันการทํางานทัศนศิลปะที่สะท้อนสังคมมีขึ้นอย่างแพร่หลายซึ่งผลงานต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรา มีทั้งด้านดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับแนวความคิดของผู [ อ่านต่อ ]