รู้จักงานบ้าน ป.1

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

No Image

คลิปการสอน การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ ป.5

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถสั่งงาน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทำงาน จนได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในครอบครัว

No Image

การกวาดบ้าน ป.2

20 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

พื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราต้องเดิน อาจมีสิ่งสกปรกและเป็นที่อยู่ของแมลง ดังนั้นเราจึงต้องกวาดบ้านทุกวัน

No Image

ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ป.2

20 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน ป.2

19 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

    บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่    ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความสุข

No Image

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ป.2

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้าน ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุขการทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกันพื้นบ้านมีหลายประเภทเราต้องกวาดบ้านทุกวัน และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานการช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการแบ่งเบา ภาระหน้าที่ในการทำงานบ้านและฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่

No Image

หน่วย 1 งานบ้าน ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อใหม่ การมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่นจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีความสุขในการทำงาน

เอกสารสำคัญ

เอกสารสำคัญ

3 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

เอกสารที่มีความสำคัญสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 17 สารส่วนตัวเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ 2 เอกสารส่วนรวมของครอบครัว เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ 3 เอกสารธุรกิจ เป็นเอ [ อ่านต่อ ]