• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

เอกสารสำคัญ

เอกสารที่มีความสำคัญสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 17 สารส่วนตัวเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ 2 เอกสารส่วนรวมของครอบครัว เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ 3 เอกสารธุรกิจ เป็นเอ […]

สมบัติส่วนตัว

นักเรียน มีสมบัติส่วนตัว และเอกสารสำคัญอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาโรงเรียนได้ เราจะมีวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวได้อย่างไร 1 ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวร่วมกับคนอื่น 2 ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างระมัดระวัง 3 ทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ 4 จัดเก็บสมบัติส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ […]

การซักและการพับเสื้อผ้า

นอกจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้ว นักเรียนมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าอย่างไรบ้าง การซักเสื้อผ้าการตากเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า หรือการเรียกเสื้อผ้า เป็นวิธีการในการดูแลเสื้อผ้า อีกประเภทหนึ่ง นอกจากการซักเสื้อผ้าด้วยมือแล้ว ยังมีการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าแบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ แล้วเครื่องซักผ้ […]

การดูแลเสื้อผ้า

เราจะดูแลเสื้อผ้าให้มีอายุการใช้งานนานๆได้อย่างไร หมั่นตรวจสอบการชํารุดของเสื้อผ้าอย่างสมํ่าเสมอ ทําการซ่อมแซมเสื้อผ้าเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย และทําความสะอาดเสื้อผ้าทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ถ้าเสื้อผ้าของนักเรียนชํารุด นักเรียนควรทําอย่างไร ตรวจสอบการชํารุด ถ้าเสื้อผ้าชํารุดเล็กน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิ […]

การประดิษฐ์ของเล่น

ที่บ้านของนักเรียนมีของเล่นอะไรบ้าง ของเล่นแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ หากนําราคาของเล่นทุกชิ้นในบ้านของนักเรียนมารวมกันทั้งหมดจะมีราคาเท่าไหร่ ของเล่นแต่ละชิ้นมักจะมีราคาแพง หากนําราคาทุกชิ้นมารวมกันจะพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนเสียเงินไปจํานวนมากกับการซื้อของเล่น หน้าที่ของนักเรียน คือควรช่วยพ่อแม่แบ่งเบ […]

การดูแลแปลงเพาะกล้า

เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแลแปลงเพาะกล้า นอกเหนือจากการรดนํ้าต้นไม้และการกําจัดวัชพืช ยังมีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้า เช่น การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย

การเพาะเมล็ด

ก่อนจะทําการเพาะเมล็ด นักเรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ดก่อน ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ วัสดุปลูก ภาชนะปลูกและแปลงปลูก และเครื่องมืองานเกษตร ทั้งนี้นักเรียนต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให์เหมาะสมกับวิธีการเพาะเมล็ด การเพาะเมล็ดมีหลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ดในภาชนะ การเพาะเมล็ดในกระบะเพา […]

พันธุ์พืชที่ควรรู้จัก

พันธุ์พืช คืออะไร และพันธุ์พืชที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง พืชไร่ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ด้วย เช่น พืชนํ้ามัน พืชเส้นใย พืชหัวพืชสวน สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น สมุนไพร เป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ส่วนต่างๆ หรือสกัดเอาสารเคมีมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วย