11.2.1 ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย

ความหมายและความสำคัญของมารยาทไทย

มารยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ

มารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอด ต่อกันมาการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขและมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com