11.3.3 แนวทางการรักษาวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ เพื่อสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป แนวทางการดูแลรักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีดังนี้

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com