11.1.1 ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม

ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต ประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที่หล่อหลอมให้คนไทยมีความสามัคคีกัน และเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม

ประเภทของวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ครอบคลุม (1) คติธรรม (2) วัตถุธรรม (3) นิติธรรม และ (4) สหธรรม

1. คติธรรม เป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมนำามาใช้เป็นหลักในการดำาเนินชีวิตเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่นความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที

2. วัตถุธรรม เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ

3. นิติธรรม เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

4. สหธรรม เป็นสิ่งที่แสดงถึงแนวทางปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น จารีต ประเพณี มารยาทในการเข้าสังคม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com