11.3.2 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ ในสังคมไทย

ในแต่ละท้องถิ่นจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพของแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่

การใช้ภาษาถิ่น ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยจะมีภาษาถิ่น แตกต่างกันออกไป เช่น

การรับประทานอาหาร วัฒนธรรมการรับประทานอาหารในแต่ละ ภูมิภาคจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น

การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในสังคมไทย

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในสังคมไทย เป็นสิ่งดีงามและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม บางท้องถิ่นมีผู้นับถือศาสนาต่างกัน ซึ่งย่อมมีประเพณีในการประกอบพิธีกรรมแตกต่างกันด้วย เช่น การทำบุญตักบาตร ของชาวพุทธ การละหมาดของชาวมุสลิม บางท้องถิ่นมีผู้คนที่มีรากฐานทางเชื้อชาติ และความเป็นมาต่างกัน เช่น คนไทยเชื้อสายมอญ คนไทยเชื้อสายจีน การทำความ เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข และเกิดสันติภาพ

ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามที่มีในสังคม เป็นเอกลักษณ์ที่ปฏิบัติสืบทอด ต่อกันมา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com