11.3.1 ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามที่มีในสังคม เป็นเอกลักษณ์ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com