หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย การศึกษาพุทธประวัติทำให้ทราบเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในฐานะชาวพุทธ

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 20 คะแนน

    ส 1.1 ป.6/1       วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติหรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ

    ส 1.1 ป.6/2       สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

  • ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  • พุทธประวัติ

แบบทดสอบ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

คลิปการสอน เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

ใบงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.