หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง แล้ว นักเรียนสามารถตอบได้ว่า

     นักเรียนเข้าใจว่า พุทธสาวกที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการยกย่อง และนำมาเป็นแบบอย่าง    ชาดก เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ซึ่งให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้  พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นบุคคลที่นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ  ควรค่าแก่การยกย่องและนำมาเป็นแบบอย่าง

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 10 คะแนน

            ส 1.1 ป.5/3        เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

  • ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  • พุทธประวัติ : สรุปพุทธประวัติ การตรัสรู้ ประกาศธรรม
  • พุทธประวัติ : ตอนโปรดชฎิล 3 พี่น้อง โปรดพระเจ้าพิมพิสาร การแต่งตั้งพระอัครสาวก และการแสดง โอวาทปาติโมกข์

แบบทดสอบเรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

CLIP การสอน

ใบงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.