หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และศาสนาที่ตนนับถือ

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และศาสนาที่ตนนับถือ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตจะทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก การศึกษาพุทธประวัติจะทำให้ได้แบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ศาสนาทุกศาสนามีศาสดาเป็นผู้เผยแผ่ศาสนา การศึกษาประวัติของศาสดาของศาสนาต่าง ๆจะทำให้เข้าใจความเป็นมาของแต่ละศาสนามากยิ่งขึ้น

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และศาสนาที่ตนนับถือ 20 คะแนน

     ส 1.1 ป.5/1            วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย

     ส 1.1 ป.5/2            สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสำคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และศาสนาที่ตนนับถือ

  • ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  • พุทธประวัติ
  • ประวัติศาสดาของศาสนาต่าง ๆ

แบบทดสอบ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และศาสนาที่ตนนับถือ

คลิปการสอน เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และศาสนาที่ตนนับถือ

ใบงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.