หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

     •      พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นสาวกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบริวารมาก และช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
     •    ชาดกเป็นนิทานทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีต มีข้อคิดสอนใจที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

     •    พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นบุคคลที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง   10 คะแนน

ส 1.1 ป.4/3       เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 

  • พุทธสาวก : พระอุรุเวลกัสสปะ
  • ชาดก : กุฏิทูสกชาดก (ลิงเกเรกับนกขมิ้น)และมหาอุกกุสชาดก (สัตว์สี่สหาย)
  • พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

แบบทดสอบเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

CLIP การสอน

ใบงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.