หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ แล้ว นักเรียนสามารถตอบได้ว่า

นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนทำความดีตามหลักธรรมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา การแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนมีหลักธรรมที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 20 คะแนน

ส 1.1 ป.4/1                 อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน

ส 1.1 ป.4/2            สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

  • ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  • พุทธประวัติ : สรุปพุทธประวัติ การตรัสรู้ ประกาศธรรม
  • พุทธประวัติ : ตอนโปรดชฎิล 3 พี่น้อง โปรดพระเจ้าพิมพิสาร การแต่งตั้งพระอัครสาวก และการแสดง โอวาทปาติโมกข์

แบบทดสอบเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

CLIP การสอน

ใบงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.