• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

ยินดีต้อนรับ เว็บครูออฟ www.kruaof.com

การเขียนบรรณานุกรม

บรรณานุกรม บอกถึงที่มาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทุกชนิด ทั้งหนังสือ อินเตอร์เน็ต เอกสาร ข่าว ฯลฯ ซึ่งการเขียนบรรณานุกรมต้องเขียนให้มีแบบแผนชัดเจน ตามรูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรมแบบต่างๆ เช่น หนังสือภาษาไทยผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิม […]

การเขียน เนื้อหารายงาน

เนื้อหา ควรเริ่มต้นเรื่องด้วย บทนำ (Introduction) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในรายงาน ชี้แจงให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องที่ได้ค้นคว้ามาต่อด้วย ส่วนเนื้อหา (Body of Paper) อาจจะแบ่งเป็นตอน โดยเน้นประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจประเด็นได้ง่าย ต่อเนื่อง และสอดคล้องกันสุดท้าย&nb […]

การเขียน สารบัญ

สารบัญ ขึ้นต้นด้วยด้วยคำว่า “สารบัญ” ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่กลางหน้ากระดาษโดยเว้นห่างจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว ถัดลงมาด้านซ้ายใส่เป็นชื่อเรื่อง/หัวข้อใหญ่ ส่วนด้านขวาเป็นหน้า ไว้สำหรับบอกเลขหน้าที่ตรงกับเนื้อหาตัวอย่างสารบัญ

การเขียน คำนำ

คำนำ เล่าถึงวัตถุประสงค์ ทำขึ้นเพื่ออะไร รายงานเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้าง และขอบเขตของเนื้อหา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างไร และไม่ควรเขียนยาวหรือสั้นเกินไปโดยส่วนนี้ให้พิมพ์คำว่า “คำนำ” ด้วยอักษรขนาดใหญ่ ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้นระยะให้ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว เมื่อจบข้อความให้ ลงชื่อ และ นาม […]

การพิมพ์งาน และการแก้ไขเอกสาร

การใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์งาน การใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ในการเลือกและแก้ไขข้อ ความ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ได้แก่ การจัดระยะขอบกระดาษ ขนาดกระดาษ แหล่งกระดาษ และ เค้าโครง เป็นต้น การพิมพ์งานเอกสารและจัดรูปแบบ ได้แก่ แบบอักษร จัดย่อหน้า ทำอักษรตัวแรก ใหญ่ การพิมพ์หัวข้อ การใช้ลักษณะ การใช้เส้นขอบและแรเงา การ […]

วรรณะของสี คืออะไร | ความหมายของแต่ละสี

วรรณะของสี มี 2 วรรณะ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มสี ที่เมื่อมองจะให้ความรู้สึกแตกต่างกัน คือ สีโทนร้อน และสีโทนเย็น สีโทนร้อน จะให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉง ร่าเริง รื่นเริง ส่วนสีโทนเย็น จะให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น ซึ่งสีสำคัญอย่างมากในการออกแบบ เพราะโทนสีแต่ละสี ให้อารมณ์ และสื่อถึงความรู้ส […]

61 เทคนิค ปุ่มลัดคีย์บอร์ด ใน Microsoft Word

1.Alt + Ctrl + D หมายถึง แทรกคำอภิบายเพิ่มเติมลงไปตรงข้อความที่ต้องการอภิบาย(Endnote) 2.Alt + Ctrl + F หมายถึง แทรกคำอภิบายเพิ่มเติมลงทางด้านล่างของหน้ากระดาษ (Footnote) 3.Alt + Ctrl + I หมายถึง แสดงหน้าต่าง Print Preview 4.Alt + Ctrl + Page Down หมายถึง ไปทางด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร 5.Alt + Ctrl + […]

ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection

เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐานในการทางาน ในโปรแกรม สามารถเรียกใช้ชุด เครื่องมือย่อยโดยการคลิกรูปสามเหลี่ยมที่มุมด้านล่าง ดังแสดงในภาพ ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการเขียน FLOW CHART

 ให้ใช้ลูปเพื่อรวบรวมน้ำหวานทั้งหมด การวิเคราะห์ จากรูป ผึ้งจะต้องบินไปข้างหน้า 2 ช่อง แล้วจึงเก็บน้ำหวาน ผลิตน้ำหวาน ทำเช่นนี้ 2 รอบด้วยกัน การวา่งแผน ให้ผึ้งบินไป 2 ช่อง แล้วจึงเก็บน้ำหวาน ผลิตน้ำหวาน 1 รอบ นับจำนวน รอบ ว่าครบไม่ ถ้าไม่ครบให้ทำซ้ำ ถ้าครบให้จบการทำงาน วาด Flowchart โหลดใบงาน ช […]