• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

การแก้ปัญหา ป.4

มาตรฐานตัวชี้วัดเก็บคะแนน ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย สิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ได้ จากหน่วยที่ 1 การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา เป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี มาพิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือคาดการณ์ […]

การจัดห้องครัว

เราจะทำอย่างไรให้ห้องครัวสะอาดและถูกสุขอนามัย หากห้องครัวมีความสกปรกและรกรุงรังนักเรียนควรทำอย่างไร ทำความสะอาดและจัดเก็บให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ ห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหาร มักจะเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคมาอาศัยอยู่ การจัดห้องครัวและทำความสะอ […]

เอกสารสำคัญ

เอกสารที่มีความสำคัญสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 17 สารส่วนตัวเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ 2 เอกสารส่วนรวมของครอบครัว เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ 3 เอกสารธุรกิจ เป็นเอ […]

สมบัติส่วนตัว

นักเรียน มีสมบัติส่วนตัว และเอกสารสำคัญอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาโรงเรียนได้ เราจะมีวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวได้อย่างไร 1 ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวร่วมกับคนอื่น 2 ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างระมัดระวัง 3 ทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ 4 จัดเก็บสมบัติส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ […]

การรีดเสื้อผ้า

การรีดเสื้อผ้า เป็นการทำให้เสื้อผ้าเรียบดูเรียบร้อยน่าสวมใส่ ช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ มีบุคลิกภาพที่ดี การที่จะทำให้เสื้อผ้าเรียบนั้น จะต้องเรียนรู้วิธีการรีดเสื้อผ้า การใช้อุปกรณ์ในการรีดเสื้อผ้า ที่ถูกต้องเหมาะสม นักเรียนคนใดเคยช่วยผู้ปกครองดีเสื้อผ้าบ้าง และเข้าไปช่วยเหลืออย่างไร เวลาใช้งานเตารีด […]

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ หมายถึงบทเรียนที่จัดทำขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้   เนื้อหา  แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยออกแบบไว้ ให้โต้ […]