• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

ยินดีต้อนรับ เว็บครูออฟ www.kruaof.com

ประโยชน์ของการทำงานบ้าน ป.1

งานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้าน และเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ป.6

เว็บไซต์ https://code.org เป็นเว็บไซต์สำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมโดยการใช้บล็อกคำสั่งมาต่อกัน เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ป.5

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมมากมาย โปรแกรมสแครช (Scratch) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำงาน

ทักษะการจัดการงานบ้าน ป.5

ทักษะการจัดการงานบ้านเป็นความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบการทำงานบ้านด้วยตนเอง หรือทำงานบ้านร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการทำงานบ้านที่ดี ป.5

การวางแผนทำงานบ้านที่ดี ควรพิจารณาจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน มีการเรียงลำดับความสำคัญของงาน มีกิจกรรมที่ทุกคนในบ้านทำร่วมกันได้ ระบุวัน เวลา ผู้รับผิดชอบและกิจกรรมที่ต้องทำอย่างละเอียด ทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผนงานได้ และแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านอย่างถูกวิธี ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านใช้งานได้ยาวนาน ไม่ชำรุดเสียหาย