• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Word
8. การกำหนดระยะบรรทัด

8. การกำหนดระยะบรรทัด

    การกำหนดระยะบรรทัดให้มีความห่างหรือชิดกันเพื่อให้มีระยะบรรทัดที่เหมาะสมกับขนาดของเอกสารที่ได้

ออกแบบไว้ มีขั้นตอนการทำโดยการคลุมข้อความที่ต้องการ กำหนดระยะบรรทัดและทำการคลิกเลือกปุ่มคำ

สั่งและเลือกระยะห่างของบรรทัดดังนี้

    > ตัวอย่าง ระยะห่าง 1.0

            ปรับขนาดเป็นระยะห่าง 1.15 โดยคลิกที่     และเลือกระยะห่างของบรรทัด

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การกำหนดระยะบรรทัด word 2013