6. การจัดรูปแบบย่อหน้าปและการกั้นระยะ

การกำหนดรูปแบบย่อหน้าและกำหนดระยะห่างของย่อหน้าจากระยะขอบซ้ายหรือระยะขอบขวาสามารถเพิ่มหรือลดการเยื้องของย่อหน้าหรือกลุ่มย่อหน้าภายในระยะขอบกระดาษนอกจากนี้ยังสามารถสร้างการเยื้องออก ซึ่งจะดึงย่อหน้าออกไปหาระยะขอบซ้าย ซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่บรรทัดต่อๆไปจะเยื้อง

การจัดรูปแบบย่อหน้าทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 จัดรูปแบบโดยกำหนดจากเส้นไม้บรรทัด (Ruler) ปรับตั้งระยะกั้นหน้าย่อหน้าและกั้นหลังได้ดังนี้

1.) เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ

2.) นำเมาส์ไปชี้สัญลักษณ์บนไม้บรรทัดแล้ว Drag ไปวางตำแหน่งที่ต้องการ

First Line Indent หมายถึง ตำแหน่งย่อหน้าของบรรทัดแรก

Left Indent หมายถึง ตำแหน่งย่อหน้าของบรรทัดอื่นที่ไม่ใช่บรรทัดแรก

Right Indent หมายถึง ตำแหน่งย่อหน้าจากขอบด้านขวาของข้อความ

Left Margin หมายถึง ระยะขอบกระดาษด้ายซ้าย

Right Margin หมายถึง ระยะขอบกระดาษด้านขวา

วิธีที่ 2 การจัดรูปแบบ Paragraph โดยใช้เมนูคำสั่ง

1.) เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ

2.) คลิก Tab Page Layout กำหนดรายละเอียดใน Tab Paragraph

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การจัดรูปแบบย่อหน้าปและการกั้นระยะ  Microsoft office Word 2013

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com