4. การกำหนดขนาดเอกสาร

โดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้ขนาด A4 ในการทำงาน โปรแกรม Microsoft Office Word ทุกเวอร์ชั่น จึงได้ตั้งค่ากระดาษมาตรฐานในเบื้องต้นมาเป็นขนาด A4 แต่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดของกระดาษให้เหมาะสมกับงานเอกสารที่เราต้องการได้ โดยการกำหนดขนาดเอกสาร (Page setup) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.) คลิกที่ริบบอนเค้าโครงหน้ากระดาษ(Page Layout)คลิกที่ปุ่มขนาด (size)

2.) คลิกเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษที่ใช้

การกำหนดระยะขอบกระดาษที่ใช้

การกำหนดระยะขอบ (Margins) ของกระดาษที่ใช้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพิมพ์เอกสารเนื่องจากเอกสารมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น รายงาน ตาราง บันทึกข้อมูล จดหมายราชการ และเอกสารอื่นๆ ดังนั้นก่อนที่จะพิมพ์หรือสร้างเอกสารจึงควรกำหนดระยะขอบกระดาษเสียก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.) คลิกที่ริบบอนเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) แล้วคลิกปุ่มระยะขอบ (Margins)

2.) เลือกรูปแบบของระยะขอบที่ต้องการหรือกำหนดระยะขอบด้วยตัวเองทำได้โดย

2.1) คลิกที่ Custom Margins…

2.2) จะได้ Dialog Box ของ Page Setup ดังรูป แล้วให้กำหนดระยะขอบตามต้องการ หลักจากนั้นให้คลิกปุ่ม OK จะได้หน้าเอกสารที่มีระยะขอบตามที่เราต้องการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การปรับกระดาษแนวตั้งและแนวนอน

เอกสารโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้ง (Portrait) ดังนั้นเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะกำหนดเอกสารให้เป็นแนวตั้ง วึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหน้าเอกสารใฟ้เป็นแนวนอน (Landscape) ได้เช่นกัน โดยการปรับกระดาาแนวตั้งและแนวนอน (Portrait/Landscape) มีขั้นตอนดังนี้

1.) คลิกที่ริบบอนเค้าโครงหน้ากระดาษ (Portrait/Landscape) คลิกที่ปุ่มการวางแนว (Orientation)

2.) เลือกรูปแบบของกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอนตามต้องการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การปรับกระดาษแนวตั้งและแนวนอน Microsoft office Word 2013

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com