8. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (2)

การจัดรูปแบบข้อความ

  • กำหนดรูปแบบตัวอักษร

 

  • เลือก Font สำหรับตัวอักษร

  • เลือกขนาดตัวอักษร

 

ตัวอักษรหนา
ตัวอักษรเอียง
ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ใส่เงาให้ตัวอักษร
ขีดทับกลางตัวอักษร
กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
เปลี่ยนตัวพิพม์เล็ก/พิมพ์ใหญ่
เปลี่ยนสีตัวอักษร
  • กำหนดตำแหน่งข้อความและย่อหน้า

กำหนดสัญลักษณ์และตัวเลขหัวข้อ
เพิ่ม/ลด ระยะย่อหน้า
ระยะห่างระหว่างบรรทัด
จัดข้อความชิดซ้าย/กึ่งกลาง/ชิดขวา
จัดข้อความเป็นคอลัมน์
กำหนดทิศทางข้อมูล
การจัดตำแหน่งข้อความ
แปลงกล่องข้อความเป็น Smart Art

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com