• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
8. แถบเครื่องมือ  Home หน้าแรก (2)

8. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (2)

การจัดรูปแบบข้อความ

  • กำหนดรูปแบบตัวอักษร

 2o

  • เลือก Font สำหรับตัวอักษร

2p

  • เลือกขนาดตัวอักษร

2q

 

a13 ตัวอักษรหนา
a14 ตัวอักษรเอียง
a15 ตัวอักษรขีดเส้นใต้
a16 ใส่เงาให้ตัวอักษร
a17 ขีดทับกลางตัวอักษร
a18 กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
a19 เปลี่ยนตัวพิพม์เล็ก/พิมพ์ใหญ่
a20 เปลี่ยนสีตัวอักษร
  • กำหนดตำแหน่งข้อความและย่อหน้า

2r

a21 กำหนดสัญลักษณ์และตัวเลขหัวข้อ
a22 เพิ่ม/ลด ระยะย่อหน้า
a23 ระยะห่างระหว่างบรรทัด
a24 จัดข้อความชิดซ้าย/กึ่งกลาง/ชิดขวา
a25 จัดข้อความเป็นคอลัมน์
a26 กำหนดทิศทางข้อมูล
a27 การจัดตำแหน่งข้อความ
a28 แปลงกล่องข้อความเป็น Smart Art