7. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (1)

Home หน้าแรก 

เป็นแท็บรวบรวมคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างสไลด์ใหม่และการจัดการสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Slides), การกำหนดลักษณะตัวอักษร (กลุ่มคำสั่ง Font), การกำหนดย่อหน้า (กลุ่มคำสั่ง Paragraph), การวาดและตกแต่งรูปร่างประกอบสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Drawing) และเครื่องมือค้นหา/แทนที่ข้อความ (กลุ่มคำสั่ง Editing)

การเพิ่มสไลด์

  1. คลิกที่แท็บ HOME จากนั้นเลือกคาสั่ง New Slide

  1. สไลด์ที่เพิ่มมาใหม่จะแสดงผลเหมือนกันดังรูป

 

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่โดยเลือกรูปแบบของ Slide Layout โดยคลิกแท็บ HOME ที่คำสั่ง New Slide (คลิกตรงข้อความ New Slide) จะปรากฏรูปแบบ Slide Layout ให้เลือกใช้งานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม ความสะดวกในการจัดรูปแบบเนื้อหาของสไลด์ให้ตรงกับการนำเสนองาน

เค้าโครงในรูปแบบต่างๆ

 Title Slide    เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และชื่อเรื่องรอง

 Title and Content   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องและเนื้อหา

                        ได้แก่ ข้อความ ตาราง กราฟ ไดอะแกรม รูปภาพ วิดีโอ และภาพตัดปะ

 Section Header   เป็นเค้าโครงหัวข้อของกลุ่มสไลด์

 Two Content   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน

 Comparison   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วย 2 ส่วนของเนื้อหาที่ใช้ใน

การเปรียบเทียบ

 Title Only   เป็นเค้าโครงที่มีเฉพาะชื่อเรื่องเท่านั้น

 Blank   เป็นหน้าสไลด์ว่างไม่มีเค้าโครงใดๆ

 Content with Caption   เป็นเค้าโครงเนื้อหาพร้อมคำอธิบาย

 Picture with Caption   เป็นเค้าโครงของรูปภาพพร้อมคำอธิบายภาพ

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com