• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
7. แถบเครื่องมือ  Home หน้าแรก (1)

7. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (1)

Home หน้าแรก 

เป็นแท็บรวบรวมคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างสไลด์ใหม่และการจัดการสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Slides), การกำหนดลักษณะตัวอักษร (กลุ่มคำสั่ง Font), การกำหนดย่อหน้า (กลุ่มคำสั่ง Paragraph), การวาดและตกแต่งรูปร่างประกอบสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Drawing) และเครื่องมือค้นหา/แทนที่ข้อความ (กลุ่มคำสั่ง Editing)

2b

การเพิ่มสไลด์

  1. คลิกที่แท็บ HOME จากนั้นเลือกคาสั่ง New Slide

2c

  1. สไลด์ที่เพิ่มมาใหม่จะแสดงผลเหมือนกันดังรูป

2d

 

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่โดยเลือกรูปแบบของ Slide Layout โดยคลิกแท็บ HOME ที่คำสั่ง New Slide (คลิกตรงข้อความ New Slide) จะปรากฏรูปแบบ Slide Layout ให้เลือกใช้งานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม ความสะดวกในการจัดรูปแบบเนื้อหาของสไลด์ให้ตรงกับการนำเสนองาน

2e

เค้าโครงในรูปแบบต่างๆ

 Title Slide    เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และชื่อเรื่องรอง

2f

 Title and Content   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องและเนื้อหา

                        ได้แก่ ข้อความ ตาราง กราฟ ไดอะแกรม รูปภาพ วิดีโอ และภาพตัดปะ

2g

 Section Header   เป็นเค้าโครงหัวข้อของกลุ่มสไลด์

2h

 Two Content   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน

2i

 Comparison   เป็นเค้าโครงที่ประกอบด้วย 2 ส่วนของเนื้อหาที่ใช้ใน

การเปรียบเทียบ

2j

 Title Only   เป็นเค้าโครงที่มีเฉพาะชื่อเรื่องเท่านั้น

2k

 Blank   เป็นหน้าสไลด์ว่างไม่มีเค้าโครงใดๆ

2l

 Content with Caption   เป็นเค้าโครงเนื้อหาพร้อมคำอธิบาย

2m

 Picture with Caption   เป็นเค้าโครงของรูปภาพพร้อมคำอธิบายภาพ

2n