• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
6. การบันทึกไฟล์งานนำเสนอ

6. การบันทึกไฟล์งานนำเสนอ

การบันทึกไฟล์นำเสนอ มี 2 รูปแบบ คือ Save และ Save As

การบันทึกไฟล์ โดย Save

  1. เลือกใช้คำสั่งบันทึกบนแถบเครื่องมือด่วน

1p

2.หรือหากกำลังบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรกที่บานหน้าต่างบันทึกเป็นจะปรากฏในมุมมอง Backstage

การบันทึกโดย Save As

  1. คลิกแท็บ FILE
  2. คลิกเลือกที่คำสั่ง Save As

1q

  1. คลิกเลือก Computer > คลิก Browse

1r

  1. จะปรากฏหน้า แหล่งบันทึกข้อมูลขึ้นมา > เลือก ตำแหน่งที่จะใช้เก็บข้อมูล
  2. ตั้งชื่อ ไฟล์นำเสนอ > คลิก Save

1s

 

ไฟล์ Program PowerPoint 2013 มีนามสกุลเป็น .pptx