• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
25. การวาดรูปร่าง (Shapes)

25. การวาดรูปร่าง (Shapes)

ในการใช้เครื่องมือวาดภาพประกอบสไลด์ ให้คลิก แท็บINSERT (แทรก) และคลิกปุ่มคำสั่งa31  Shapes (รูปร่าง) มีวิธีการดังนี้

  1.  คลิกแท็บ INSERT คลิกเลือกปุ่ม Shapes

42e

  1.  ปรากฏ รูปร่างลักษณะต่างๆ ดังรูป > คลิกเลือกรูปร่างที่ต้องการ

42f

  1.  คลิกค้างไว้และลากไปในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อเพิ่ม รูปร่าง บนสไลด์

42g