• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
20. การกำหนดพื้นหลังสไลด์

20. การกำหนดพื้นหลังสไลด์

นอกจากการกำหนดรูปแบบข้อความแล้ว ยังสามารถกำหนดสีพื้นสไลด์ให้สวยงามได้ตามต้องการ โดยมีวิธีการดังนี้

  1. คลิก แท็บ DESIGN (ออกแบบ) > คลิก ปุ่ม Background Styles (ลักษณะพื้นหลัง)
  2. เลือกคำสั่ง Format Background (จัดรูปแบบพื้นหลัง)

31w

3. คลิก Fill (เติม) > กำหนดรูปแบบและสีพื้นหลังตามต้องการ

31x