2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

ก่อนที่จะทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เราจะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆได้ง่าย

1c

หมายเลข ชื่อส่วนประกอบ หน้าที่
1 File (แท็บไฟล์) ศูนย์รวมคำสั่งสำหรับจัดการไฟล์ เช่น Save (บันทึก) Open (เปิด) New (สร้างงานนำเสนอใหม่) เป็นต้น
2 Quick Access Toolbar(แถบเครื่องมือด่วน) แถบเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย โดยโปรแกรมจะกำหนดค่า เริ่มต้น ให้ 4 ปุ่ม คือ  Save a5 , Undo a9 ,  Redo  a10 และ Preview a11
3 Title Bar (แถบชื่อเรื่อง) แถบแสดงชื่อและประเภทไฟล์
4 Ribbon (แถบริบบอน) แถบกลุ่มคำสั่งซึ่งประกอบด้วยแท็บต่างๆ โดยแต่ละแท็บจะรวบรวมคำสั่งเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
5 Program Window Controls  (ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม)  ปุ่มจัดการกับหน้าต่างโปรแกรม ใช้สำหรับ ย่อ ขยาย หรือปิดหน้าต่างโปรแกรม
6 Status Bar(แถบสถานะ) แถบแสดงสถานะการทำงานของสไลด์
7 View Shortcuts(แถบมุมมองสไลด์) กำหนดมุมมองสไลด์
8 Zoom Controls(แถบย่อ/ขยาย สไลด์) ปุ่มปรับขนาดการแสดงผลสไลด์ โดยมีวิธีการใช้ดังนี้–          ขยายสไลด์ : เลื่อนลูกศรไปทางเครื่องหมายบวก +

–          ย่อสไลด์ : เลื่อนลูกศรไปทางเครื่องหมาลบ –

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com