17. การปรับแต่ง WordArt (อักษรศิลป์)

  1.  เลือก กล่องข้อความ หรือ เลือกข้อความบางส่วน ภายในของกล่องข้อความ จะปรากฏแท็บ Format ขึ้นมา
  2.  ในแท็บ Format คลิก Text Effects ใน WordArt Styles

  1.  จะปรากฏแทบเมนูแบบเลื่อนลง แสดงลักษณะ Effect ต่างๆ > คลิกเลือกลักษณะ Effect ที่ต้องการ

4. นำไปใช้กับข้อความ

                 นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ Text Fill (สีข้อความ)  Text Outline (เส้นกรอบข้อความ)ในการปรับเปลี่ยนสีของข้อความ

 

About ครูออฟ 729 Articles
https://www.kruaof.com