• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
14. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (8)

14. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (8)

REVIEW (รีวิว) 

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร เช่น การพิสูจน์อักษร (กลุ่มคำสั่ง Proofing), การแทรกข้อคิดเห็นบนเอกสาร (กลุ่มคำสั่ง Comments) และการป้องกันสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Protect)

22l

  • เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่

 22m

  • แสดงข้อคิดเห็น

 22n

 

  • เปรียบเทียบ

22o