• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
Microsoft Powerpoint
13. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (7)

13. แถบเครื่องมือ Home หน้าแรก (7)

SLIDE SHOW (การนำเสนอสไลด์) 

รวมคำสั่งเกี่ยวกับการนำเสนองาน นำเสนอสไลด์ทั้งหมด/นำเสนอสไลด์ปัจจุบัน / นำเสนอเฉพาะชุดสไลด์ (กลุ่มคำสั่ง Start Slide Show), กำหนดค่าในการนำเสนอ/ สอนการนำเสนอสไลด์นำเสนองานโดยบันทึกเสียงการบรรยาย / นำเสนองานตามการตั้งเวลา (กลุ่มคำสั่ง Set Up) และกำหนดหน้าจอในการนำเสนอ / การแสดง2หน้าจอ (กลุ่มคำสั่ง Monitor)

22a

  • กำหนด การเริ่มนำเสนอ

 22b

                      เริ่มนำเสนอตั้งแต่ต้น

                     22c

                      เริ่มนำเสนอจากสไลด์ปัจจุบัน

 22d

                        นำเสนอแบบออนไลน์

22e

                        นำเสนอแบบกำหนดเอง

 22f

 

  • ตั้งค่าการนำเสนอ

22g

                        ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

22h

                        ซ่อนสไลด์

22i

                        ทดสอบการกำหนดเวลา

22j

                       บันทึกการนำเสนอสไลด์

22k