ส่วนประกอบ PowerPoint

ส่วนประกอบของหน้าต่างหลักในโปรแกรมPowerPoint มีดังนี้

1. ปุ่ม Office button คือ ปุ่นรวบรวมคำสั่งท่ใช้งานกับไฟล์งานทั้งหมดเช่นสร้าง ( New ) เปิด  ( Open ) และ  บันทึก ( Save )

  2. เป็นแท็บ (กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง) เป็นแถบเครื่องมือที่จัดเก็บปุ่มคำสั่งที่ต้องการใช้งานด่วน เช่น Open, Save, Undo หรือ Redo เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามรถเพิ่มหรือลบปุ่มคำสั่งในส่วนนี้ได้

  3. Title bar (ชื่อหัวเรื่อง) เป็นแถบแสดงหัวเรื่องหรือชื่อไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน โดยแผ่นสไลด์ที่เปิดขึ้นมาใช้งานแผ่นแรกจะมีชื่อว่า Presentation1                                                  

  4. Ribbon ( ริบบอน ) ส่วนที่จัดเก็บแท็บคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สำหรับสร้างและออกแบบงานนำเสนอโดยแต่ละแท็บคำสั่งจะจัดเก็บชุด คำสั่งเรียงไว้เป็นกลุ่มๆ        

   5.  Normal View เป็นมุมมองการทำงานที่มีให้เลือกใช้งาน 2 รูปแบบ คือ แบบ Slides (ใช้สำหรับจัดวางและปรับแต่งองค์ประกอบบนแผ่นสไลด์)และแบบ Outline (ใช้สำหรับกำหนดและจัดลำดับหัวข้องานที่จะนำเสนอ) 

   6. พื้นที่สำหรับใช้ออกแบบและจัดวางองค์ประกอบต่างๆ บนแผ่นสไลด์

   7. Status bar แถบแสดงสถานการณ์ทำงาน

   8. View ส่วนที่ใช้สับเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลแผ่นสไลด์

   9. Zoom Level เครื่องมือที่ใช้ย่อหรือขยายขนาดการแสดงผล

   4.1 แท็บเมนูแรกก็คือ การจัดหน้าต่างๆ เค้าโครง เป็นต้น ฯ

 4.2 แท็บเมนูแทรก คือ การใส่รูป ตาราง แผนภูมิ เป็นต้นฯ

     4.3 แท็บเมนูออกแบบ คือ การออกแบบพื้นหลังตามที่ต้องการ

     4.4 แท็บเมนูการเปลี่ยนโชว์สไลด์ คือ เลือกถาพสไลด์ในรูปแบบต่างๆ 

     4.5 แท็บเมนูภาพเคลื่อนไหว คือ การให้ภาพเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เราเลือก

  4.6 แท็บเมนูการนำเสนอภาพสไลด์ คือ 

      4.7 แท็บเมนูรีวิว คือ ภาษา แปล  

   4.8 แท็บมุมมอง คือ กำหนดไม้บรรทัด เส้นตาราง เส้นบอกแนว เป็นต้นฯ

ที่มา https://sites.google.com/a/pl-tech.ac.th/kar-chi-ngan-porkaerm-microsoft-powerpoint-2013/swn-prakxb

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com