5. การกำหนดขนาดและแนวหน้ากระดาษสมุดงาน ใน Excel

เราสามารถกำหนดขนาดหน้ากระดาษของสมุดงานที่สร้างขึ้นมาได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการกำหนดขนาดหน้ากระดาษ ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้

1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)

2. คลิกเลือก ขนาด (Size) แล้วเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ

3. จะได้ขนาดหน้ากระดาษของสมุดงานตามที่กำหนด

 

การกำหนดแนวสมุดงานใน Excel 2010

สมุดงานที่จะสร้างขึ้นมานั้น เราสามารถกำหนดได้ว่าจะสร้างขึ้นมาในแนวตั้ง หรือแนวนอน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการกำหนดแนวสมุดงาน

1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)

2. คลิกเลือก การวางแนว (Orientation) แล้วเลือกสมุดงานที่ต้องการ

3. พิมพ์สมุดงานออกมา ก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาตามแนวที่กำหนด

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com