16. การเรียกใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเรียกใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

1. เมนู Home -> Editing หรือเมนู Formula จะแสดงประเภทของสูตรคำนวณให้เลือกใช้ในที่นี้คลิกปุ่มลูกศรลงของ AutoSum

2.จะปรากฏสูตรฟังก์ชันคำนวณที่ใช้งานให้เลือก Sum = ฟังก์ชันหาผมรวม Average = ฟังก์ชันหา ค่าเฉลี่ย Count Numbers = ฟังก์ชันนับจำนวนข้อมูล Max = ฟังก์ชันหาค่าสูงสุด Min = ฟังก์ชันหาค่าต่ำสุด และ More Functions = สูตรอื่นๆ

1) การใช้ฟังก์ชันในการหาผมรวม (Sum) ของกลุ่มตัวเลข คลิกที่ฟังก์ชัน Sum เลือก Drag คลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ(จะปรากฎฟังก์ชัน =SUM(A1:A4)) เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

2) การใช้ฟังก์ชันในการหาค่าเฉลี่ย (Average) ของกลุ่มตัวเลข คลิกที่ฟังก์ชัน Average เลือก Dragคลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ (จะปรากฎฟังก์ชัน = AVERAGE(A1:A4)) เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

3)การใช้ฟังก์ชันในการหาค่าจำนวนนับของข้อมูล (Count Number) ของกลุ่มตัวเลข คลิกที่ฟังก์ชันCount Number เลือก Drag คลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ (จะปรากฎฟังก์ชัน = COUNT(A1:A4)) เสร็จแล้ว กดปุ่ม Enter

4) การใช้ฟังก์ชันในการหาค่าต่ำสุด (Max) ของกลุ่มตัวเลข คลิกที่ฟังก์ชัน Max เลือก Drag คลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ (จะปรากฎฟังก์ชัน =MAX(A1:A4)) เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

5) การใช้ฟังก์ชันในการหาค่าต่ำสุด (Min) ของกลุ่มตัวเลข คลิกที่ฟังก์ชัน Min เลือก Drag คลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ (จะปรากฎฟังก์ชัน =MIN(A1:A4)) เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

6) ฟังก์ชันเพิ่มเติม (More Functions) เมื่อผู้ใช้สามารถที่จะกำหนดให้เซลล์ของ Excel ทำการคำนวณแบบพื้นฐานโดยสูตรใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ได้แล้ว แต่บางครั้งการคำนวณจะกระทำกับข้อมูลที่มี ขนาดใหญ่และมีการอ้างถึงชื่อเซลล์ที่มีจำนวนมาก อาจทำให้การพิมพ์สูตรมีความยาวและเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com