14. สูตร ฟังก์ชั่น

สูตรในโปรแกรม Excel หมายถึง โจทย์หรือการคำนวณต่าง ๆ เช่น 25+15+8 หรือ =B9-C4+D5 เป็นต้น เมื่อเราป้อนสูตรคำนวณในตารางเวิร์กชีตให้ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) นำหน้าสูตรเสมอ มิฉะนั้นโปรแกรม Excel จะถือว่าสิ่งที่ป้อนนั้นเป็นข้อมูลธรรมดาที่ไม่ใช่สูตรโปรแกรม Microsoft Excel แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ

1.สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula)

2. สูตรในการเปรียบเทียบ (Comparison Formula) 

 

3.เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความสองข้อความหรือมากกว่านั้น (Text Formula) 

 

4. สูตรในการอ้างอิง (Text Formula)

 

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com