9. การประเมินความน่าเชื่อถือ ป.6

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ (K)
    2. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ (P)
    3. เห็นความสำคัญของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (A)

สาระสำคัญ

          ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จะต้องมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ โดยหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมี 5 ข้อ ดังนี้

  1. พิจารณาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้
  2. ระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูล
  3. ระบุวันที่เผยแพร่ และครั้งที่ปรับปรุง
  4. อ้างอิงแหล่งที่มา
  5. บอกวัตถุประสงค์ในการทำ
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com