8. การจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหา ป.6

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้การจัดลำดับผลการค้นหาหรือการค้นหาขั้นสูงได้ (K)
    2. ค้นหาข้อมูลโดยใช้การจัดลำดับผลการค้นหา หรือการค้นหาขั้นสูงได้ (P)
    3. เห็นประโยชน์ของการจัดลำดับผลการค้นหาหรือการค้นหาขั้นสูง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A)

สาระสำคัญ

การค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้ง โปรแกรมค้นหาจะแสดงข้อมูลจากคำค้นหาเป็นจำนวนมาก  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลตรงตามความต้องการมากที่สุด ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมค้นหา

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com