7. การค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ป.6

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. อธิบายเทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ในการค้นหาข้อมูลได้ (K)
2. ใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการค้นหาได้ (P)
    3. เห็นประโยชน์ของเทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A)

สาระสำคัญ

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั่วโลก เราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ดังนี้

          1. การค้นหาโดยใช้คำสำคัญ
          2. การค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์
          3. การค้นหาโดยระบุประเภทของเว็บไซต์
          4. การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
          5. การค้นหาโดยใช้ตัวดำเนินการ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com