6. การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ป.6

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ถูกต้อง (K)
  2. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได้ (P)
  3. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในชีวิตประจำวันได้ (A)

สาระสำคัญ

การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมใด ๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือโปรแกรมไม่เป็นไปตามความต้องการ จะต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้โปรแกรมไม่เป็นไปตามต้องการให้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น จนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ต้องการ

ในการเขียนโปรแกรมหากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือโปรแกรมไม่เป็นไปตามต้องการ จะต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยการ
ตรวจสอบคำสั่งควบคุมการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ผิดพลาดแล้วให้ดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ต้องการ

การตรวจหาข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม เป็นการตรวจสอบคำสั่งโปรแกรมที่เขียนขึ้นว่ามีความถูกต้องตรงกับความต้องการหรือไม่ สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ จึงทำให้เกิดความรอบคอบในการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังทำให้โปรแกรมที่ได้มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ รวมทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหา

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com