5. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch ป.6

จุดประสงค์

  1. อธิบายลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ได้ (K)
  2. ออกแบบสร้างโปรแกรมจาก Scratch ตามขั้นตอนที่กำหนดได้ (P)
  3. เห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรม Scratch (A)

สาระสำคัญ

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นบล็อกโปรแกรม (block) นำมาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำสั่ง (Code) เพื่อสั่งให้โปรแกรม Scratch ทำงานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้ สามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ โดยต้องกำหนดตัวแปร เขียนโปรแกรมอย่างมีเงื่อนไข เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ และเขียนโปรแกรมหาค่า ค.ร.น.

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวแปร การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

การกำหนดตัวแปรในการเขียนโปรแกรมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการกำหนดค่าของข้อมูลเข้า หรือการระบุค่าข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมตามเงื่อนไข

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแทน การเขียนโปรแกรมแบบเดิมซ้ำกันหลายๆ ครั้ง เป็นการย่นระยะเวลาในการเขียนโปรแกรมให้สั้นลง รวมถึงประหยัดเนื้อที่ในการเขียนโปรแกรม ทำให้เหลือพื้นที่ในการประมวลผลได้มากและรวดเร็วขึ้น

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com