3. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ ป.6

จุดประสงค์

  1. อธิบายขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ (K)
  2. ออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ (P)
  3. ยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ (A)

 สาระสำคัญ

การออกแบบโปรแกรม เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยการออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้ทั้งการเขียนข้อความ และการเขียนผังงาน
          การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com