10. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ประเมินและรู้เท่าทันการใช้งานอินเตอร์เน็ต (K)
  2. ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบ (P,A)

สาระสำคัญ

อันตรายจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการกำหนดรหัสผ่าน และการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน รวมทั้งอันตรายจากการติดตั้งซอฟแวร์ และแนวทางในการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ ข้อมูล ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีได้

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com