1. เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา ป.6

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. ออกแบบการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (K,P)
2. ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวันได้ (A)

สาระสำคัญ

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เป็นการนำหลักการ กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการมุ่งหาคำตอบและแก้ปัญหา

กิจกรรมลองทำดู

เนื้อหาในหนังสือเรียน

วิเคราะห์บทสัมภาษณ์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการพิจารณา

สื่อ Digital

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com