วิธีการแก้ปัญหา ป.6

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา (K)
  • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (P)
  • เห็นความสำคัญของวิธีการแก้ปัญหา (A)

คำศัพท์ที่ต้องรู้

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
automaticออโทแมท ทิคอัตโนมัติ
developmentดิเวล เลิพเมินท์การพัฒนา
electrical energyอิเลค ทริเคิล เอนเนอร์จีพลังงานไฟฟ้า
loopลูพวนซ้ำ
perſormanceเพอร์ฟอม เมินท์ประสิทธิภาพ
problemพรอบ เลิมปัญหา
rulesรูลกฎเกณฑ์
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (logical reasoning) เป็นการใช้เหตุผล เงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ปัญหาบางปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น จึงต้องใช้เงื่อนไขหรือใช้เหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยในการแก้ปัญหา เช่น การเล่นเกมเขาวงกต เราต้องทำตามเงื่อนไขของเกม วิธีการเล่น คือ ใช้ดินสอลากเส้นจากต้นทางไปยังปลายทางโดยต้องไม่ยก
ดินสอออกจากกระดาษ การลากเส้นนั้นจะต้องให้เดินทางไปยังปลายทางได้สั้นที่สุดและไม่ชนกับผนัง

เกมส์เขาวงกต ช่วยแม่มดไปหาไม้กวาด
เกมส์เขาวงกต ช่วยแม่มดไปหาไม้กวาด

เกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจเป็นเขาวงกตที่ซับซ้อนขึ้น หรือมีเงื่อนไขที่ต้องทำตามหลายเงื่อนไขเช่น เกมเขาวงกตคณิตศาสตร์ ดังภาพที่ 3 การหาเส้นทางจะต้องใช้การคิดเชิงคณิตศาสตร์ไปด้วย ผู้เล่นต้องลากเส้นให้กระต่ายเดินทางไปกิน
แครอตด้วยการนับจำนวนของตัวเลขตั้งแต่ 1ถึง 100

เกมส์เขาวงกตคณิตศาสตร์ นับ 1-100

เกมอาจมีความซับซ้อนมากขึ้นอีก เช่น หาเส้นทางให้กบกระโดดไปยังสระน้ำ โดยเส้นทางนั้นจะเป็นการนับตั้งแต่ 4 ถึง 400 ซึ่งการนับแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 4

เกมเขาวงกตคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน

การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาสิ่งต่าง ๆในอนาคต เช่นถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินไปยังเป้าหมายในเขาวงกตเราต้องนำวิธีการคิดของเราและเงื่อนไขต่าง ๆ มาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์

การใช้เหตุผล (reasoning) เป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงาน โดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจมีวิธีการเหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน แต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่าการแก้ปัญหามีขั้นตอนที่คล้ายกัน 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. การพิจารณาปัญหา คือ การทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแล้วพิจารณาว่าปัญหามีองค์ประกอบอะไรบ้าง

2. การวางแผนแก้ปัญหา คือ การกำหนดขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยการทำงานนี้อาจต้องทำซ้ำ ๆ จนแก้ปัญหาได้สำเร็จ

กิจกรรม

  • ตรวจสอบไฟฉาย
  • การพับกระดาษ A4

คลิป Youtube

สรุปเนื้อหาในบทเรียน

ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เหตุผล เงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น   เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.