ตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะต้องใช้หน่วยความจำในการเก็บข้อมูล เช่น การเขียนโปรแกรมประมวลผลทางคณิตศาสตร์ถ้าต้องการรับข้อมูลเข้าไปประมวลผล ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปแต่ละค่าจะเก็บไว้ในหน่วยความจำ การแทนตำแหน่งของหน่วยความจำแต่ละตำแหน่งจะใช้ตัวแปรเพื่อให้สะดวกในการอ้างอิง

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์จากการตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนรู้จักตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือไม่
  • นักเรียนเคยใช้ตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เขียนโปรแกรมหรือไม่
  • นักเรียนสามารถใช้ตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เขียนโปรแกรมอะไรได้บ้าง
  • นักเรียนสามารถประกาศตัวแปรได้โดยเลือกกลุ่มคำสั่งใด
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ แล้วเขียนคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
ตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

โปรแกรม Scratch สามารถเขียนให้คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์และเปรียบเทียบค่าของข้อมูลได้การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปจะต้องนำตัวดำเนินการมาใช้ร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ โดยผลลัพธ์จากการดำเนินการ จะถูกนำมาใช้งานต่อไป

Applying and Constructing the Knowledge

การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Scratch สามารถประกาศตัวแปรได้ โดยเลือกกลุ่มคำสั่ง

แล้วคลิกเมาส์เลือก    จากนั้นจะแสดงหน้าโปรแกรมให้สร้างชื่อตัวแปร ถ้าประกาศตัวแปรชื่อ x สามารถพิมพ์เข้าไปได้ แล้วคลิกเมาส์     ดังภาพ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.