ครูออฟชวนคิด

ในการเลือกประธานกลุ่มของอำเภอหนึ่ง มีผู้สมัครจำนวน 4 คนแต่ละคนเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่บ้านสุขสันต์
 2. หมู่บ้านสุขเจริญ
 3. หมู่บ้านสุขอุดม
 4. หมู่บ้านสุขสวรรค์

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ผู้สมัครแต่ละคนมีชื่อ ดังนี้ มานพ สมชาย กนก และบุญส่ง
 2. อาชีพของผู้สมัครแต่ละคน คือ นักธุรกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 3. มีผู้สมัคร 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก อีก 1 คนจบการศึกษาระดับปริญญาโท และอีก 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ผู้สมัครของหมู่บ้านสุขอุดมมีอาชีพเป็นนักธุรกิจ ส่วนผู้สมัครของหมู่บ้านสุขสันต์เป็นข้าราชการบำนาญ
 5. บุญส่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของหมู่บ้านสุขสันต์ และไม่เคยเป็นกำนัน
 6. หมู่บ้านสุขเจริญส่งมานพเป็นตัวแทน
 7. กนกมีอายุ 42 ปี และไม่ได้เป็นตัวแทนของหมู่บ้านสุขสวรรค์ส่วนสมชายมีอายุ 66 ปี
 8. คนที่เป็นนักธุรกิจจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีอายุ 42 ปี
 9. ตัวแทนที่เป็นกำนันจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com