การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข ถ้าต้องการหาค่าผลรวมตัวเลข 10 จำนวน จะต้องวนซ้ำ 10 ครั้ง โดยมีตัวแปรสำหรับนับการวนซ้ำและกำหนดจำนวนครั้งของการวนซ้ำได้ และสามารถนำมาใช้สำหรับ ทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนดได้ทันที

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข

  1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลขแล้วตอบคำถาม ดังนี้
    • การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข มีตัวแปรกี่ตัว อะไรบ้าง
    • ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมให้หาผลรวมของตัวเลขที่ป้อนเข้าไปตามจำนวนครั้งที่กำหนดจะเขียนอัลกอริทึมและโปรแกรมได้อย่างไร
  2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข ดังตัวอย่าง
  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข โดยนำบล็อกคำสั่งมาวางดังนี้

ทดลองรันโปรแกรมและป้อนค่าตัวเลข 1 ถึง 10 จะได้ผลรวมเป็น 55 ดังภาพ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข ถ้าต้องการหาค่าผลรวมตัวเลข 10 จำนวน จะต้องวนซ้ำ 10 ครั้ง โดยมีตัวแปรสำหรับนับการวนซ้ำและกำหนดจำนวนครั้งของการวนซ้ำได้ และสามารถนำมาใช้สำหรับทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนดได้ทันที

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.