การเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10 แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10 เราจะเริ่มนับค่า 1 ก่อน จากนั้นเพิ่มค่าขึ้นครั้งละ 1 ค่า แล้วกลับมานับซ้ำ โดยการนับซ้ำแต่ละครั้งจะตรวจสอบว่าค่าที่นับได้เกิน 10 จริงหรือไม่    ถ้าจริงให้หยุดนับและจบการทำงาน

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10

  1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10 แล้วตอบคำถาม ดังนี้
    • ค่าเริ่มต้นของตัวแปร x คือตัวเลขใด
    • การเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10 มีเงื่อนไขอย่างไร
  2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์อัลกอริทึมขั้นตอนการนับเลข1 ถึง 10 ดังตัวอย่าง

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10 โดยนำบล็อกคำสั่งมาวางดังตัวอย่าง

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10 เราจะเริ่มนับค่า 1 ก่อน จากนั้นเพิ่มค่าขึ้นครั้งละ 1 ค่า แล้วกลับมานับซ้ำ โดยการนับซ้ำแต่ละครั้งจะตรวจสอบว่าค่าที่นับได้เกิน 10 จริงหรือไม่ ถ้าจริงให้หยุดนับและจบการทำงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.