การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีเครื่องมือสำหรับการเขียนมากมาย โปรแกรมสแครช (Scratch) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวาง เพื่อให้โปรแกรมทำงาน

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

  1. นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch จากการตอบคำถาม ดังนี้
    • นักเรียนเคยเขียนโปรแกรมด้วย Scratch หรือไม่
    • โปรแกรม Scratch มีลักษณะการทำงานอย่างไร
    • นักเรียนสามารถนำการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch มาประยุกต์ใช้กับการเรียนได้อย่างไร

สร้างขึ้นด้วย Padlet
  1. นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratchจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
  2. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของโปรแกรม Scratch แล้วเขียนคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยแบบออนไลน์สามารถเข้าใช้งานได้จาก https://scratch.mit.edu ซึ่งในโปรแกรมจะมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย เป็นที่นิยมนำมาใช้ฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย และในการที่จะเขียนโปรแกรมจะต้องทำการออกแบบอัลกอริทึมเสียก่อน

Applying and Constructing the Knowledge

ให้นักเรียนฝึกทำตามกิจกรรม ตามคลิปด้านล่าง หรือ ในหนังสือเรียน กิจกรรมที่ 2.4 เขียนโปรแกรมโต้ตอบ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีเครื่องมือสำหรับการเขียนมากมาย โปรแกรมสแครช (Scratch) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องมาวาง เพื่อให้โปรแกรมทำงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.