การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม เมื่อป้อนค่าความยาวฐานและความสูงของรูปสามเหลี่ยมค่าที่ป้อนเข้าไปจะเก็บไว้ในตัวแปรแล้วนำมาประมวลผล ค่าที่ได้จากการประมวลผลจะเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อนำมาแสดงผลทางจอภาพ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

 1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมต้องมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัว
  • นักเรียนสามารถกำหนดตัวแปรการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมต้องมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัว
  • นักเรียนสามารถกำหนดตัวแปรการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้อย่างไร
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม โดยนำบล็อกคำสั่งมาวางดังตัวอย่าง

ทดลองรันโปรแกรมโดยป้อนค่าความยาวฐานเป็น 3 และป้อนค่าความสูงเป็น 3 จะพบว่าโปรแกรมคำนวณพื้นที่ได้เป็น 4.5 ดังภาพ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม เมื่อป้อนค่าความยาวฐานและความสูงของรูปสามเหลี่ยม ค่าที่ป้อนเข้าไปจะเก็บไว้ในตัวแปรแล้วนำมาประมวลผล ค่าที่ได้จากการประมวลผลจะเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อนำมาแสดงผลทางจอภาพ

 1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ จากการตอบคำถาม ดังนี้
  • การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีประโยชน์อย่างไร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.