การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีเครื่องมืออยู่หลายชนิด เช่น เว็บไซต์ makecode สามารถเขียน    โปรแกรมโดยการวางบล็อกคำสั่ง โปรแกรมที่ออกแบบขึ้นสามารถนำไปใช้กับบอร์ดสมองกลได้ ใช้ทำโครงการต่าง ๆ ได้ หรือเว็บไซต์สำหรับเขียนโปรแกรม เช่น https://code.org โปรแกรม Scratch หรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  1. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากการตอบคำถาม ดังนี้
    • นักเรียนเคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไม่
    • นักเรียนเคยใช้เครื่องมือใดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการนำคำสั่งที่คอมพิวเตอร์รู้จักมาเรียงต่อกันให้เป็นโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบอัลกอริทึมไว้ ปัจจุบันมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่หลายชนิด เช่น เว็บไซต์ makeCode สามารถเขียนโปรแกรมโดยการวางบล็อกคำสั่ง โปรแกรมที่ออกแบบขึ้นสามารถนำไปใช้กับบอร์ดสมองกลได้ ใช้ทำโครงงานต่าง ๆ ได้ หรือเว็บไซต์สำหรับเขียนโปรแกรม เช่น https://code.org โปรแกรม Scratch หรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง

micro: bit เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานจากเว็บไซต์ makeCode ลงไปได้โดยใช้บล็อกคำสั่งในการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของการลากและวาง ออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนการสอนง่ายและสนุก สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้อุปกรณ์เดิมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ อุปกรณ์วัดความเอียง ระบบตรวจสอบอุณหภูมิห้องแบบเรียลไทม์ กังหันลม หุ่นยนต์ เครื่องชงชา ระบบควบคุมไฟจราจร เครื่องเล่นเสียงดนตรี และเครื่องนับแต้ม

  1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วเขียนคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิด

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการนำคำสั่งที่คอมพิวเตอร์รู้จักมาเรียงต่อกันให้เป็นโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบอัลกอริทึมไว้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.