การเขียนอัลกอริทึมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องทำงานตามขั้นตอนหรืออัลกอริทึมที่มนุษย์ออกแบบขึ้น โดยจะต้องวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข รวมถึงข้อมูลนำเข้า การประมวลผล และข้อมูลส่งออก เพื่อนำไปเขียน วิธีการเป็นข้อความหรือผังงานการสั่งงานคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนอัลกอริทึมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึมสำหรับแก้ปัญหาการสุ่มตัวเลข 1-100 จำนวน 10 ครั้ง ถ้าได้เลขคู่ให้แสดงคำว่า “เลขคู่” ถ้าได้เลขคี่ให้แสดงคำว่า “เลขคี่”

 1. วิเคราะห์ ข้อมูล
  • สุ่มตัวเลข 1-100
  • จำนวน 10 ครั้ง
  • ถ้าได้เลขคู่ให้แสดงคำว่า “เลขคู่”
  • ถ้าได้เลขคี่ให้แสดงคำว่า “เลขคี่”
 2. วางแผน
  • ให้สุ่มตัวเลข 1 – 100
  • นำตัวเลขที่ได้มาตรวจสอบว่าเมือนำมาหาร 2 แล้วเหลือเศษ 1 หรือไม่
   • ถ้าใช่ ให้แสดงคำว่า “เลขคี่”
   • ถ้าไม่ใช่ ให้แสดงคำว่า “เลขคู่”
  • เพิ่มจำนวนรอบในการสุ่มอีก 1รอบ
  • ตรวจสอบจำนวนครั้งในการสุ่ม ครบ 10ครั้ง หรือไม่?
   • ถ้า ใช่ ให้ จบการทำงาน
   • ถ้า ไม่ใช่ ให้กลับไปสุ่มใหม่
 3. ออกแบบ
 1. ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข
  • ตรงตามที่โจทย์ต้องการหรือไม่?
   • ถ้าใช่ จบการทำงาน
   • ถ้าไม่ใช่ กลับไปทบทวน ข้อ 1 -3 ใหม่

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องทำงานตามขั้นตอนหรืออัลกอริทึมที่มนุษย์ออกแบบขึ้น โดยจะต้องวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข รวมถึงข้อมูลนำเข้า การประมวลผล และข้อมูลส่งออก เพื่อนำไปเขียนวิธีการเป็นข้อความหรือผังงานการสั่งงานคอมพิวเตอร์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.