การพัฒนาโปรแกรม

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรม แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จะต้องมีการออกแบบเกม ออกแบบเนื้อเรื่องและเขียนโปรแกรม โดยเกมส่วนใหญ่มักจะมีการสุ่มภาพ หรือสุ่มตัวละครต่าง ๆ แล้วนำมาแสดงเป็นแอนิเมชัน เช่น การแสดงตัวละครแล้วเปลี่ยนภาพของตัวละครเป็นรูปร่างต่าง ๆ หรือการสุ่มตัวเลขแล้วมีการแสดงผลต่าง ๆ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรม

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม จากการตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนรู้จักการพัฒนาโปรแกรมหรือไม่
  • การพัฒนาโปรแกรมต้องใช้ทักษะใดบ้าง
  • ถ้านักเรียนสามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์ได้ นักเรียนจะสร้างเกมอะไร เพราะเหตุใดจึงสร้างเกมนั้น
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
 3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม แล้วเขียนคำตอบของนักเรียน เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการการพัฒนาโปรแกรม

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้หลากหลายด้าน เช่น การออกแบบเกม การออกแบบเนื้อเรื่อง การเขียนโปรแกรมสุ่มตัวเลข และการทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ

Applying and Constructing the Knowledge

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.5 เกมทายตัวเลขโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 • สร้างตัวละครเป็นตัวเลขขึ้นมาตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยคลิกเมาส์เลือกที่    โปรแกรมจะแสดง หน้าโปรแกรมสำหรับวาดภาพ ให้เลือกที่ แล้วพิมพ์ตัวเลข 1 ลงไป
 • คลิกเมาส์ขวาที่ตัวละคร แล้วเลือกทำซ้ำ จากนั้นทำซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง

จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

 • คลิกเมาส์ที่คอสตูม 2 ซึ่งเป็นรูปร่างของตัวละครภาพต่อไป แล้วแก้ตัวเลขเป็น 2
 • แก้คอสตูมของตัวละครทั้งหมดเป็น 1 ถึง 5 จะได้ ดังภาพ
 • คลิกเมาส์เลือก   แล้วเขียนโปรแกรม โดยคลิกตัวละครแล้วแสดงการเปลี่ยนภาพ อย่างรวดเร็วจำนวน 10 ครั้ง นำการทำซ้ำจำนวน 10 ครั้งมาใช้ แล้วให้เปลี่ยนคอสตูมด้วยการสุ่มตัวเลข 1 ถึง 5 ดังภาพ
 • ออกแบบโปรแกรมเกมทายตัวเลข โดยให้ผู้เล่นป้อนตัวเลขเข้าไป เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 5 ถ้าค่าที่สุ่มถูกต้อง ให้ระบบแจ้งว่า “ถูกต้อง” ถ้าไม่ถูกต้องให้ระบบแจ้งว่า “ไม่ถูกต้อง ลองใหม่อีกครั้ง” โจทย์นี้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ ดังนี้

วิเคราะห์ปัญหา

ต้องการทายตัวเลขจากการสุ่ม โดยเทียบตัวเลขที่ป้อนเข้าไปกับตัวเลขที่สุ่ม

                       ข้อมูลนำเข้า       ป้อนค่าตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 5

                       การประมวลผล   สุ่มตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 5 แล้วเปรียบเทียบกับค่าที่ผู้เล่นป้อนเข้าไป

                       ข้อมูลส่งออก      แสดงผลการทายตัวเลข

จากการวิเคราะห์ปัญหา อาจเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ถาม แล้วรับค่ามาเก็บไว้ ในตัวแปร จากนั้นนำตัวแปรมาเปรียบเทียบกับค่าจากการสุ่ม สามารถเขียนอัลกอริทึมได้ ดังนี้

ทดลองรันโปรแกรม โดยคลิกเมาส์ที่ตัวเลข โปรแกรมจะให้ป้อนตัวเลขเข้าไป เช่น ตัวเลข 3 แล้วสังเกตคำตอบ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จะต้องมีการออกแบบเกม ออกแบบเนื้อเรื่องและเขียนโปรแกรม โดยเกมส่วนใหญ่มักจะมีการสุ่มภาพ หรือสุ่มตัวละครต่าง ๆ แล้วนำมาแสดงเป็นแอนิเมชัน เช่น การแสดงตัวละครแล้วเปลี่ยนภาพของตัวละครเป็นรูปร่างต่าง ๆ หรือการสุ่มตัวเลขแล้วมีการแสดงผลต่าง ๆ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.