การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การทำงานของคอมพิวเตอร์แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ต้องทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์ออกแบบขึ้น แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นและสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้รวดเร็ว

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตบัตรภาพและบัตรคำเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ แล้วร่วมกัน บอกว่าเป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนใด

ให้จับรูปภาพคู่กับบัตรคำที่กำหนดให้ ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดอยู่ในหน่วยการทำงานคอมพิวเตอร์หน่วยไหน

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์จากการตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด

การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล และหน่วยส่งออก

ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตร์
รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตร์

หน่วยรับเข้า (Input Unit) สำหรับรับข้อมูลเข้าไปประมวลผล แล้วส่งผลลัพธ์ออกมาทางหน่วยส่งออก (Output Unit) โดยการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมจะคล้ายกับการทำงานของมนุษย์ โดยพิจารณาว่าปัญหาของเราต้องประมวลผลอย่างไร มีข้อมูลนำเข้าเป็นลักษณะใด และต้องการข้อมูลส่งออกเป็นลักษณะใด

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ภาพขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • จากภาพ เป็นการพัฒนาโปรแกรมใด
  • การคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจะต้องป้อนข้อมูลใดบ้าง
  • ตัวแปรในการประมวลผลประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะออกมาในตัวแปรใด
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผังงานขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • การคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใช้สูตรใด
  • จากผังงาน เป็นการคำนวณรูปสามเหลี่ยมจำนวนกี่รูป
  • ถ้านักเรียนต้องการคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูป ต้องทำอย่างไร
  • ถ้ารับค่าความยาวฐานเป็น 12 รับค่าความสูงเป็น 15 จะแสดงผลลัพธ์ใดออกมา

เมื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมจะทำให้สะดวกในการคำนวณพื้นที่ได้อย่างถูกต้องโดยเราสามารถป้อนข้อมูลขนาดของรูปสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูปให้โปรแกรมคำนวณออกมาได้
จากผังงานที่ 3 เป็นการออกแบบโปรแกรมที่รับข้อมูลรูปสามเหลี่ยม 1 รูปเข้าไปคำนวณหาพื้นที่ ถ้าต้องการคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูป สามารถออกแบบโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์คำนวณซ้ำๆจนกว่าจะครบจำนวนตามที่ต้องการได้ เช่น ให้โปรแกรมตรวจสอบว่ามีรูปสามเหลี่ยมที่ต้องการคำนวณต่อไปหรือไม่สามารถเขียนวิธีการเป็นข้อความหรือผังงานได้

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผังงานขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูป แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • จากผังงาน เป็นการคำนวณรูปสามเหลี่ยมจำนวนกี่รูป
  • คำสั่งใดที่เป็นการสั่งงานให้โปรแกรมทำงานวนซ้ำ

แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ต้องทำงานตามขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมที่มนุษย์ออกแบบขึ้น แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นและสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้เร็วจากตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นการทำซ้ำ ๆ อย่างง่ายเพื่อคำนวณพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมตามที่ต้องการแต่ในชีวิตของเรามีการทำงานซ้ำ ๆ มากมาย โดยในการทำซ้ำนั้นอาจมีเงื่อนไขได้เช่นกัน ตัวอย่างของการทำซ้ำ เช่น การรวมตัวเลข การหาผลรวมของสิ่งต่าง ๆ การแบ่งสิ่งต่างๆ

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลและหน่วยส่งออก โดยการออกแบบขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์คล้ายกับการทำงานของมนุษย์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.